Toestemming van de andere buur bij voornemen tot plaatsing van een schutting vereist?

We blijven nog even in de ‘toestemming sfeer’ zitten, maar nu gaat het om erfafscheidingen op de erfgrens.

Nu in deze tijd (mooi weer komt eraan) streeft men naar privacy en wil men rustig in zijn tuin van de zon genieten. Vooral nu met het ronddwalende coronavirus zitten veel mensen thuis, dan wel werken ze vanuit huis. Het kan ook zijn dat men net is verhuisden nu meer tijd heeft om tijd te besteden aan de tuin.

Hoe zit het nu met een erfafscheiding (muur, haag, hek of schutting) op de gemeenschappelijke erfgrens? Ben je als buur gehouden mee te betalen of kun je op eigen grond een schutting plaatsen? Wat komt hier verder allemaal bij kijken? Recent ontving ik een dergelijke vraag en ben ik op onderzoek uitgegaan.

In deze kort blog zal ik hier kort op ingaan, zodat jij straks weet hoe te handelen en weet je waar je aan begint (bezint eer ge begint).

Erfafscheiding (artikel 5:49 BW)De rechtspositie van eigenaren, tussen wier erven een schutting, hek, haag, dan wel muur precies op de erfafscheiding wordt geplaatst, vindt zijn grondslag in artikel 5:49 BW. Met de erfgrens wordt gedoeld op de grens in de tuinen van buren. Daar waar de privacy-grens van de andere buur begint. Artikel 5:49 BW is namelijk in het leven geroepen voor eenzijdige plaatsing van een erfafscheiding vanwege de privacybescherming. Een erfafscheiding plaatsen vindt op diverse manieren plaats. Hierbij worden er twee meest voorkomende situaties uitgelicht. Enerzijds kunnen buren in gezamenlijk overleg een erfafscheiding plaatsen. Anderzijds kan een betreffende buur op eigen grond, vlak naast de erfgrens, een erfafscheiding plaatsen. Ofwel, het is of/of niet en/en. Ook daar vergissen vele buren zich in.

Gezamenlijke plaatsing van een erfafscheiding
Op het moment dat een buur besluit een schutting, muur/hek of haag te plaatsen, dient men in overleg met de andere buur te gaan en elkaar toestemming te vragen. Zij kunnen in samenspraak een schutting, haag, muur dan wel een hek (laten) plaatsen. Dit is het meest gangbare en gebruikelijke in de praktijk. De te maken kosten (aanschaf, benodigdheden en plaatsing) en onderhoud komen voor rekening van beide partijen (artikel 5:49 BW). Beide buren zijn dus gezamenlijk verantwoordelijk voor plaatsing van de erfafscheiding en het onderhoud ervan. Artikel 5:49 BW ziet daarmee op een afdwingbare verplichting om medewerking te vorderen van de andere buur om op gemeenschappelijke kosten een erfafscheiding te plaatsen (met een maximale hoogte van twee meter) alsmede het onderhoud ervan. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat dit anders kan zijn, wanneer uit het bestemmingsplan dan wel andere regelgeving van de gemeente iets anders staat voorgeschreven (omgevingsvergunning dan wel andere regels).

Eigenmachtig plaatsen van een erfafscheiding
Ben je als buur gehouden om te allen tijde bij te dragen in de kosten voor het plaatsen van een erfafscheiding? Het antwoord daarop is nee.

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt namelijk dat een buur niet gedwongen kan worden om mee te werken om in de kosten bij te dragen van een schutting wanneer hij niet de gewenste privacy krijgt (EV 1, Parl. Gesch., p. 194). Als buur hoef je dus niet altijd mee te werken en bij te dragen in de kosten van aanschaf en/of plaatsing van de erfafscheiding. Van het voorgaande is sprake van, wanneer de betreffende buur besluit op eigen grond een erfafscheiding te plaatsen. Dit vindt naast de erfgrens (meestal 50/60 cm) plaats, nu je als buur overigens niet zonder toestemming de tuin van andere buur mag betreden. Met plaatsing van een schutting in de eigen tuin, voorziet de betreffende buur in zijn eigen privacy-recht, waarbij de kosten en onderhoud geheel zelf worden gedragen. Hiervoor is geen toestemming van de andere buur vereist.

Het is eindelijk zover! De overheid steunt huurders vrije sector!
LEES MEER
Verzoek verlaging kinderalimentatie toegewezen
LEES MEER
Voortzetting huurovereenkomst door verhuurder gehonoreerd
LEES MEER